پارگی منیسک

1 تیر 1396

پارگی منیسک

پارگی منیسک منیسک بافت بسیار فشرده و محکمی است که قسمت اعظم آن را فیبرهای کلاژن تشکیل میدهند. اکثر این فیبرها به صورت طولی قرار گرفته اند و باعث تبدیل فشار و نیروی عمودی به نیروی افقی میشوند. مثال بارز آن بشکه های چوبی است که توسط تسمه های چرمی دور آن محکم شده اند. که این تسمه ها مثل منیسک فشار مایع داخل بشکه را تحمل میکنند و مانع […]