منیسک

5 تیر 1396

درمان پارگی منیسک

درمان پارگی منیسک وقتی پارگی منیسک در معاینه فیزیکی و MRI مشخص شد، نیازمند ارزیابی آرتروسکوپیک میباشد. در بررسی آرتروسکوپی زانو، پارگی منیسک به شکل های مختلف دیده میشود و این پارگی میتواند در محل های متفاوت منیسک داخلی و خارجی دیده شود. درمان این پارگی ها به دو صورت کلی است: اول خارج کردن قسمت پاره منیسک، دوم ترمیم پارگی. خارج کردن قسمت پاره منیسک باعث میشود که کارکرد […]