درمان پای پرانتزی

5 تیر 1396

درمان پای پرانتزی

درمان پای پرانتزی درمان پای پرانتزی دو روش کلی دارد: ۱. درمان غیر جراحی ۲.  درمان جراحی روش غیر جراحی بیشتر مراقبت و کنترل میزان پیشرفت انحراف میباشد و در ویزیت های مکرر، میزان انحراف اندازه گیری میشود و در صورت نیاز عمل جراحی انجام میشود. ورزش و نحوه نشستن و راه رفتن شخص هیچ تاثیری در اصلاح یا تشدید انحراف ندارد. . بریس فقط در موارد بسیار کمی در […]