پارگی رباط زانو

4 تیر 1396

پارگی رباط زانو

پارگی رباط زانو هر زانو دارای چهار رباط اصلی است که شامل رباط صلیبی قدامی ، خلفی و رباط جانبی داخل و خارجی است. یکی از شایع ترین پارگی های رباط مربوط به رباط صلبیبی قدامی یا ACL  است. رباط ACL  از کندیل خارجی استخوان ران شروع شده و به برجستگی میانی استخوان ساق میچسبد و در حرکات زانو پایداری مفصل را باعث میشود و مانع دررفتگی دو استخوان ران […]